Algemene Voorwaarden voor Counselling Particulieren

                                                                        Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren van         

 

Counselling Consult
Praktijkadres: Wapenrustlaan, 7321 DL te Apeldoorn hierna te noemen: gebruiker 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Counsellor: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, vertegenwoordiger van Counselling Consult.

Cliënt: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen de counsellor en een cliënt waarop Counselling Consult deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de counsellor voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. 

Counsellor en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbod en/of offerte

1. Een aanbod of offerte kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod of de offerte volgt.

2. De herroeping van een aanbod of offerte kan slechts geschieden, zolang het aanbod of de offerte niet is aanvaard en evenmin een schriftelijke mededeling, dan wel per e-mail, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod of de offerte de mededeling dat het een vrijblijvend aanbod respectievelijk een vrijblijvende offerte betreft, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.

3. De tarieven in genoemd aanbod of genoemde offerte zijn BTW vrij, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in het aanbod of de offerte, dan is Counselling Consult daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Counselling Consult anders aangeeft.

5. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod of offerte daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Counselling Consult onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de counsellor niet tot het voeren van een gedeelte van  een counselling gesprek tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Het aanbod of de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. De counsellor zal de overeenkomst met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel handelen uitvoeren.

2. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de counsellor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig zoals door de counsellor aangegeven, aan de counsellor worden verstrekt. Hiermee wordt bedoeld dat o.a. het ingevulde intake en anamnese formulier voor aanvang van het intakegesprek geretourneerd dient te worden aan de counsellor.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de counsellor zijn verstrekt, heeft de counsellor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten- en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. Dit heeft betrekking op de hierboven genoemde formulieren indien deze tijdens de intake ingevuld moeten worden en de afgesproken duur van het gesprek daardoor langer wordt.

3. Counselling Consult is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de counsellor is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste - en of onvolledige gegevens en informatie.

 4. De cliënt vrijwaart de counsellor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan de cliënt zelf toerekenbaar is.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de begeleiding en duur ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloedt. De counsellor zal de cliënt hierover van tevoren inlichten.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële - en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de counsellor de cliënt tevens hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de counsellor daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal de counsellor geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de counsellor zelf kunnen worden toegerekend.


Artikel 6 Contractsduur / uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen counsellor en cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten de overeenkomst of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te beëindigen.


Artikel 7 Honorarium

1. Counsellor en cliënt komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Counselling Consult en geldt voor de duur van de overeenkomst. 

2. Het honorarium is BTW-vrij, het tarief is per uur overeenkomstig een counselling gesprek en wordt bij eventuele uitloop van een gesprek naar rato verrekend.

3. De counsellor is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en marktconformiteit.

4. Voorts mag counsellor het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan de counsellor, dat in redelijkheid niet van de counsellor mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De counsellor zal de cliënt in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. De counsellor zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.


Artikel 8 Betaling

1. De eerste afspraak is de zogenoemde Intake gesprek en heeft een duur van  max.1 uur  en 30 minuten en dient om vast te stellen of eventuele vervolggesprekken zinvol zijn en om te bepalen of de bereidheid bij partijen bestaat om een overeenkomst met elkaar aan te gaan.

2. Betaling dient te geschieden direct na het intakegesprek en direct na iedere vervolgafspraak per pin. De cliënt ontvangt na betaling een factuur voor eigen administratie.

3. Indien de cliënt niet aan zijn verplichting van directe betaling kan voldoen dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door de counsellor aan te geven wijze.

4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien de cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 3 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van de counsellor op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

7. De counsellor heeft het recht de door de cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De counsellor kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

De counsellor kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Indien de cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de cliënt van rechtswege in verzuim en kan de counsellor, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de begeleiding van de cliënt op te schorten dan wel de overeenkomst met betreffende cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. De counsellor zal de cliënt van zijn eventuele voornemen tot opschorting van de begeleiding dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.

 

Artikel 9 Bruikleen

1. Alle door de counsellor aan de cliënt in bruikleen gegeven zaken, daaronder eventueel mede begrepen boeken, (elektronische) bestanden of andere materialen blijven eigendom van Counselling Consult- en of van de counsellor, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De cliënt is niet bevoegd de in bruikleen gegeven zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de in bruikleen gegeven zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is cliënt verplicht de counsellor zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De cliënt verplicht zich de in bruikleen gegeven zaken met zorg te gebruiken en tegen schade van welke aard dan ook, alsmede tegen diefstal te beschermen. 

5. In bruikleen genomen zaken van Counselling Consult- en of van de counsellor zelf mogen niet aan derden ter hand worden gesteld, bewerkt, gekopieerd- en of ter inzage worden meegegeven. Overtreding van dit artikel zal op straffe van boete worden gesteld.


Artikel 10 Teruggave van in bruikleen gegeven zaken

1. Indien de counsellor aan cliënt bij de uitvoering van de overeenkomst zaken in bruikleen heeft gegeven is cliënt gehouden genoemde zaken op verzoek van de counsellor of in overeenstemming met hetgeen werd overeengekomen binnen 8 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien de cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de counsellor het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de cliënt te verhalen.

 

Artikel 11 Incasso kosten

1. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een maximum van 50 euro per maand (zegge: vijftig euro per maand). 

2. Indien de counsellor hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke - en of executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.

4. Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de counsellor, zal de counsellor in overleg met en met instemming van de cliënt zorgdragen voor een eventuele overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de cliënt toerekenbaar zijn.


Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. De counsellor is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Voorts is de counsellor bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de counsellor op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien de counsellor de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De counsellor behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Klachten en geschillen

1. De counsellor is lid van de branchevereniging “ Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”(ABvC) en is collectief aangesloten bij een onafhankelijke klachten en geschillen commissie, nl. Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) te Utrecht. De counsellor heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor de Counsellor” en het “Klachtenreglement” van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling” (ABvC).

2. Wanneer er sprake is van een klacht of onvrede van een cliënt, dient de cliënt met de counsellor eerst de klacht of onvrede te bespreken om het probleem op te lossen. Komen partijen niet met elkaar uit, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC. De counsellor zal hierin participeren. De klachtenfunctionaris zal trachten om samen met counsellor en cliënt tot een oplossing te komen. 

3. Indien de klachtenfunctionaris, cliënt en counsellor nog niet tot een oplossing komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de ABvC op verzoek van de cliënt de zaak doorleiden naar de SCAG voor verdere afhandeling van de klachten, bezwaren en of grieven van de cliënt. Wanneer de cliënt verzoekt naar de SCAG te willen gaan dan zijn hieraan kosten verbonden. Informatie over de kosten zijn te vinden op www.SCAG.nl. 

4. De geschillencommissie heeft tot taak, alle geschillen tussen cliënt en counsellor te beslechten door middel van een uitspraak in de vorm van een bindend advies of alsnog een schikking tussen cliënt en counsellor te bevorderen. De geschillencommissie zal binnen een periode van 6 maanden uitspraak doen. De cliënt kan hierop niet in hoger beroep gaan.

5. In het geval dat de uitspraak niet tot voldoening leidt van de cliënt, dan kan deze zich wenden tot de civiele rechter. 


Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien de counsellor aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien de counsellor aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Counselling Consult in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de counsellor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de counsellor toegerekend kunnen worden.

- redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover de cliënt kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

4. Onder schade aan personen of aan zaken wordt niet verstaan de door de cliënt gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade. 

5. De counsellor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de counsellor. De counsellor neemt geen beslissingen voor de cliënt en is daarom niet aansprakelijk te stellen. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes en beslissingen. 

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de counsellor.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

1. De cliënt vrijwaart de counsellor voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 17 Risico overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de in bruikleen gegeven zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de cliënt over, op het moment waarop deze aan de cliënt juridisch -en of feitelijk in bruikleen worden gegeven en daarmee in de macht van de cliënt of van enige door de cliënt aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

 

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de counsellor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de counsellor niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

3. De counsellor heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de counsellor zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzover de counsellor ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de counsellor gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. 

De cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 Geheimhouding

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de counsellor gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en de counsellor zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de counsellor niet gehouden 

tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Counselling Consult zich de rechten en bevoegdheden voor die de praktijk toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De counsellor behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen de counsellor en een cliënt is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website- en of op het praktijkadres van Counselling Consult te Apeldoorn. Mocht cliënt er een exemplaar van willen ontvangen dan kan dat tijdens het kennismakingsgesprek.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Copyright Counselling Consult, laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is van december 2021